Mezőőr álláshirdetés!

Akasztó Község Önkormányzata

a Munka törvénykönyvéről szóló 2021. évi I. törvény alapján

pályázatot hirdet

Akasztó Község Önkormányzata

mezőőr

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 Teljes munkaidő 8 óra, 4 hónap próbaidő alkalmazása mellett

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6221 Akasztó közigazgatási területe

 A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A vonatkozó jogszabályok és az önkormányzat szabályozó normái alapján ellátja Akasztó közigazgatási területén a termőföldek őrzését, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelmével kapcsolatos feladatokat; – Közreműködik az önkormányzati vagyon tekintetében a vagyonvédelmi feladatok ellátásában; – Rendszeres és folyamatos ellenőrzést végez: Akasztó község közigazgatási területén, a külterületeken az illegális szemétlerakók, műveletlen, gazos területek felderítése érdekében; – Köteles vezetni az általa foganatosított intézkedésekről a mezőőri szolgálati naplót; A mezőőr feladatait , illetve tevékenység folytatásának feltételeit az 1997. évi CLIX. törvény tartalmazza. Végzi a polgármester által meghatározott feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka törvénykönyvéről szóló 2021. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 18. életév betöltése,
 • magyar állampolgárság,
 • 8 Általános végzettség
 • B kategóriás jogosítvány,
 • a mezőőrök számára, a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. számú törvény, valamint a 29/1998. (IV.30.) FM rendeletben, kötelezően előírt vizsga, illetve annak vállalása
 • lőfegyvertartási engedély megszerzésére vonatkozó feltételeknek megfelel,
 • büntetlen előélet és cselekvőképesség.

Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • Gépkezelői jogosítvány, hivatásos jogosítvány (C,E kategóriák) megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • jelentkező fényképes szakmai önéletrajza;
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata;
 • B kategóriás jogosítvány másolata; egyéb jogosítvány másolata
 • mezőőri vizsgabizonyítvány és rendészeti vizsgabizonyítvány, valamint a lőfegyvertartási engedély másolata amennyiben rendelkezésre áll vagy nyilatkozat  megszerzés vállalásáról;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak megkérését tanúsító igazolás;
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
 • hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát más személy is megismerheti;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2022. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Suhajda Antal (polgármester) nyújt, a 06/20/398-8113 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati határidő lejártát követően 2021. december 16-ig döntés születik a pályázatokról. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására vagy eredménytelenné nyilvánítására. Munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Akasztó Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6221 Akasztó, Fő. utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: mezőőr.
 • Elektronikus úton Suhajda Antal polgármester részére a polgarmester.akaszto@kabel2.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen: Suhajda Antal polgármester, Bács-Kiskun megye, 6221 Akasztó, Fő utca 40.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 Akasztó Község honlapja www.akaszto.hu 2021. november 17.