II.1 A szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó jogszabályok, szervezeti működési szabályzat, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

II.1. A szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti működési szabályzat vagy ügyrend, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Törvények:

– Magyarország Alaptörvénye

– a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

– az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

– a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

– a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

– a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény

– egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

– a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

– a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény

 a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

– a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

– a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

– a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény

– a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

– a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

– a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény

– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

– a személyazonosító jel helyébe lépő azonosító módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény

– a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény

– a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

– a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény

– az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

– a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény

– az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény

– az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

– az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény

– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

 az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény

– a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény

– az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

– a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.

– a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

– az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény

– az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

– a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

– a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

 az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

– a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény

– a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény

– a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény

– a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

– a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

– a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény

– az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény

 a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény

– az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

– a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

– a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény

– Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény

– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

– a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

– a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

– Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény

– a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény

– a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény

– a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

– a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

– a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény

– a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

– a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

– a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény

 az állami és az önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. tv.

Kormányrendeletek:

 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet

– a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

– a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet

– a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet

– az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rend.

– az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet

– az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII.12.) Korm. rendelet

– a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX.9.) Korm. rendelet

– a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

– az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

– a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

– a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet

– az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

– a hatósági közvetítőkről szóló 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet

– a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX.10.) Korm. rendelet

– a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX.10.) Korm. rendelet

– a közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről szóló 188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet

– az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

– a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet

– a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet

– a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet

– a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III.25.) Korm. rendelet

– a Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 288/2011. (XII.22.) Korm. rendelet

– a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet

– a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII.29.) Korm. rendelet

– a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet

– a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII.30.) Korm. rendelet

– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet

– a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet

– a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet

– a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet

– a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III.7.) Korm. rendelet

– a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet

– az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV.21.) Korm. rendelet

– a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII.26.) Korm. rendelet

– a területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI.16.) Korm. rendelet

– az óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet

– a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I.21.) Korm. rendelet

– a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet

Egyéb rendeletek:

– a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet

– a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

– a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet

– a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet

– az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet

– a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet

– a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet

– a kormányzati funkciók, az államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013 (XII.29) NGM rendelet

– az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV.25.) KIM rendelet

– a civil szervezetek információs rendszeréről szóló 24/2012. (IV.25.) KIM rendelet

– a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelet

– az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet

Hatályos Önkormányzati rendeletek