Pályázati felhívás civil szervezetek támogatására

AKASZTÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE PÁLYÁZATI KIÍRÁSA CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

a civil szervezetek pályázati támogatásáról valamint a közvetett támogatások igénybevételéről szóló 1/2015. (II.11.) rendelete rendelet alapján.

Akasztó Önkormányzata elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a községben működő önszerveződő közösségek (továbbiakban civil szervezet) az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak, ezért az alábbi pályázati kiírást teszi közzé.

1.) A pályázat célja:
A forrásból az alábbi célok támogathatók:
a)    civil szervezetek működésének támogatása,
b)    civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása,
c)    civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok hazai és határon túli rendezvények támogatása,
d)    hazai és határon túli rendezvényeken és fesztiválokon való részvétel támogatása, európai integrációt elősegítő civil programok támogatása,
e)    civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő-segítő tevékenységek támogatása,
f)    civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai publikációk támogatása,
g)    pályázati önerőként történő felhasználás.
2.) A támogatás feltételei:
A rendelet alapján pályázatot nyújthat be és támogatásban részesíthető
a) azon jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet, amelyet a  bíróság a pályázat kiírása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, illetve nyilvántartása folyamatban van és az alapító okiratnak, a szabályzatoknak megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja,
b) azon önálló jogi személyiséggel nem rendelkező öntevékeny közösség és csoport, amely a pályázat kiírását megelőzően legalább egy éve –dokumentálhatóan – folyamatosan működött.
feltéve, hogy a község közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkezik és tevékenységét a községben fejti ki.
3.) A pályázati dokumentáció:
A pályázatnak tartalmaznia kell a konkrét cél meghatározását, megvalósításának teljes összegét részletes és ellenőrizhető költségvetést, a kért támogatás összegének felhasználási tervét, saját forrás igazolását, valamint a pályázati kiírás szerint csatolandó okiratokat.
A pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 1. számú irodájában, valamint letölthető a www.akaszto.hu honlapról.

4.) A pályázati dokumentáció benyújtásának helye és határideje:
A pályázatokat ajánlott postai küldeményként (6221 Akasztó, Fő u. 40.) vagy személyesen a polgármesternek vagy a jegyzőnek kell benyújtani, a rendelet 1. számú melléklete szerinti adatlapon, a kötelező mellékletekkel együtt.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.09.27. 12.00 óra

5.) A pályázat elbírálásának rendje és határideje és az eredményről történő értesítés módja:
A pályázatokat Akasztó Község Képviselőtestülete – a Pénzügyi és Kulturális Bizottság véleményezése után – bírálja el, és határozattal dönt, a pályázat benyújtási határidejét követő Képviselőtestületi ülésen. A nyertes pályázókat határozatban értesítjük.

A pályázattal kapcsolatos egyéb – itt nem szabályozott – rendelkezéseket a civil szervezetek pályázati támogatásáról valamint a közvetett támogatások igénybevételéről szóló 1/2015. (II.11.) rendelete szabályozza.

PÁLYÁZATI ADATLAP