Pályázat intézményvezető munkakör betöltésére

Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestülete a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Idősek Napközi Otthona intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év időtartalomra, 2019. április 18.-2024. április-ig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6221 Akasztó, Nyúl utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény irányítása, a kapcsolódó ellenőrzési, munkáltatói feladatok ellátása. A felelős költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi működtetés, az alapító okirat szerinti feladatellátás biztosítása. Kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervekkel. A költségvetés keretein belül az intézmény személy és tárgyi feltételeinek biztosítása.Egy személyben felelős a korszerű magas színvonalú gondozásért; irányítja, összehangolja az intézmény működését; megköveteli és ellenőrzi a hatályos jogszabályokban, az intézmény szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását. Intézmény által ellátott feladatok: idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, család-és gyermekjóléti szolgáltatás.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, felsőfokú képesítés,az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3 melléklet 5. és 8.2 pontjában az intézményvezetőkre meghatározott képzettségek valamelyike,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat a 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti szakmai gyakorlat
• Magyar állampolgárság
• Cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Vezetői gyakolat, 5 éven túli szakmai tapasztalat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• Szociális szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program (Kjt. 20/A. § (5) bekezdés a) pontja)
• végzettséget igazoló okiratok másolata
• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a foglalkozástól eltiltás hiányára is keterjedően, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata
• legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat igazolása
• a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• a pályázó nyilatkozata, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik pályázati anyagát
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, illetve arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok
• nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e. vagy kéri zárt ülés tartását
• szociális szakvizsga bizonyítvány hiteles másolata, és a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a kinevezést követően két éven belül vállalja a szociális mester vezetőképzésen való részvételt

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. április 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Suhajda Antal polgármester, Némethné Nagy Nóra jegyző nyújt, a 06/20/398-8113, 06/20/492-1705 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestülete címére történő megküldésével (6221 Akasztó, Fő utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 866-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
• Elektronikus úton Némethné Nagy Nóra jegyző részére a akasztophiv@kabel2.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: , Bács-Kiskun megye, 6221 Akasztó, Fő utca 40. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázót a pályázati határidő lejártát követően 21 napon belül a Bíráló Bizottság személyesen hallgatja meg. A meghallgatásról jegyzőkönyv készül. A bizottság a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt terjeszti a pályázat elbírására jogosult Képviselőtestület elé. A Képviselőtestület a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, illetőleg az első Képviselőtestületi ülésen dönt a pályázatokról

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Akasztó Község Honlapja
• Helyi Kábeltelevízió
• Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 19.